Ομαδικά Σχέδια Ζωής

Για την κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται για την ευημερία των υπαλλήλων της, που θέλει να έχει αφοσιωμένους και πιστούς εργαζόμενους, που νοιώθουν ότι ο οργανισμός στον οποίο ανήκουν, ενδιαφέρεται για αυτούς…

Εμείς στην Εθνική προσφέρουμε ομαδικά ασφαλιστικά σχέδια που στοχεύουν στην προστασία του προσωπικού, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού της.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ – ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ 

Πιο κάτω ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των διαφόρων ωφελημάτων – καλύψεων που περιέχονται στην προσφορά μας και οι οποίες καταβάλλονται πάντα με βάση τους όρους του συμβολαίου.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ

Σε περίπτωση απώλειας της ζωής οποιουδήποτε ασφαλισμένου προσώπου, από οποιαδήποτε αιτία,  η Εταιρία μας θα καταβάλει στους δικαιούχους το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα ασφαλισμένων κεφαλαίων.

Οποιαδήποτε πληρωμή θα γίνει κάτω από τη βασική κάλυψη (θανάτου) θα μειωθεί με το ποσό του Ωφελήματος της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας (αν υπάρχει) νοουμένου ότι το ωφέλημα αυτό έχει ήδη πληρωθεί.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Εάν ο θάνατος του Ασφαλισμένου προέλθει από ατύχημα τότε η Εταιρία θα πληρώσει το ποσό του Ωφελήματος Απώλειας Ζωής από Ατύχημα που καθορίζεται στον Πίνακα του Συμβολαίου επιπρόσθετα από το ποσό του Ωφελήματος Θανάτου από οποιαδήποτε αιτία

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ για το επάγγελμα που ο ασφαλισμένος διαθέτει τη γνώση και εμπειρία

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος όπως ορίζεται πιο κάτω τότε η Εταιρία θα πληρώσει το ποσό του Ωφελήματος Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας που καθορίζεται στον Πίνακα του Συμβολαίου

“Ολική Ανικανότητα” σημαίνει ανικανότητα η οποία οφείλεται σε ασθένεια ή ατύχημα η οποία κωλύει πλήρως τον Ασφαλισμένο από του να ασχολείται με το επάγγελμα του ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα για το οποίο είναι κατάλληλος βάση της εκπαίδευσης, μόρφωσης και εμπειρίας του, και η ανικανότητα αυτή συνεχίζεται χωρίς διακοπή για τουλάχιστον έξι μήνες.

“Μόνιμη Ανικανότητα” σημαίνει ότι κατά την γνώμη του γιατρού της εταιρίας η πιο πάνω ανικανότητα θα εμποδίσει επί μονίμου βάσεως τον Ασφαλισμένο από του να απασχολείται με το επάγγελμα του ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα για το οποίο είναι κατάλληλος βάση της εκπαίδευσης, μόρφωσης και εμπειρίας του.

Οποιαδήποτε πληρωμή θα γίνει κάτω από το Προσάρτημα αυτό θα μειωθεί με το ποσό του Ωφελήματος της Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας (αν υπάρχει) νοουμένου ότι το ωφέλημα αυτό έχει ήδη πληρωθεί

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ για οποιοδήποτε επάγγελμα

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος όπως ορίζεται πιο κάτω τότε η Εταιρία θα πληρώσει το ποσό του Ωφελήματος Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας που καθορίζεται στον Πίνακα του Συμβολαίου

“Ολική Ανικανότητα” σημαίνει ανικανότητα η οποία οφείλεται σε ασθένεια ή ατύχημα η οποία κωλύει πλήρως τον Ασφαλισμένο από του να ασχολείται με οποιοδήποτε επάγγελμα ή από του να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία έναντι αμοιβής ή κέρδους, και η ανικανότητα αυτή συνεχίζεται χωρίς διακοπή για τουλάχιστον έξι μήνες.

“Μόνιμη Ανικανότητα” σημαίνει ότι κατά την γνώμη του γιατρού της εταιρίας η πιο πάνω ανικανότητα θα εμποδίσει επί μονίμου βάσεως τον Ασφαλισμένο από του να απασχολείται με οποιοδήποτε επάγγελμα ή από του να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία έναντι αμοιβής ή κέρδους

Οποιαδήποτε πληρωμή θα γίνει κάτω από το Προσάρτημα αυτό θα μειωθεί με το ποσό του Ωφελήματος της Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας (αν υπάρχει) νοουμένου ότι το ωφέλημα αυτό έχει ήδη πληρωθεί

ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ από ασθένεια

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, λόγω  ασθένειας, υποστεί πλήρη απώλεια της ικανότητας λειτουργικής χρήσης, με ή χωρίς αποκοπή/διαχωρισμό, οποιουδήποτε μέλους του σώματος του ή άκρου του ή την ολική απώλεια όρασης ή ολική παράλυση, τότε η Εταιρία θα πληρώσει ολόκληρο ή μέρος του ποσού του Ωφελήματος Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας με βάση τα ποσοστά που φαίνονται στον Πίνακα Μερικής Ανικανότητας , νοουμένου ότι ή ανικανότητα θα κριθεί μόνιμη και οριστική.

Αν ο Ασφαλισμένος δικαιούται πληρωμή κάτω από αυτό το Προσάρτημα και κάτω από το προσάρτημα της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας τότε η συνολική πληρωμή δεν θα ξεπερνά το μεγαλύτερο ποσό ασφαλείας κάτω από οποιοδήποτε από αυτά τα Προσαρτήματα.

ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ από ατύχημα

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, λόγω  ατυχήματος, υποστεί πλήρη απώλεια της ικανότητας λειτουργικής χρήσης, με ή χωρίς αποκοπή/διαχωρισμό, οποιουδήποτε μέλους του σώματος του ή άκρου του ή την ολική απώλεια όρασης ή ολική παράλυση, τότε η Εταιρία θα πληρώσει ολόκληρο ή μέρος του ποσού του Ωφελήματος Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας με βάση τα ποσοστά που φαίνονται στον Πίνακα Μερικής Ανικανότητας, νοουμένου ότι ή ανικανότητα θα κριθεί μόνιμη και οριστική.

Αν ο Ασφαλισμένος δικαιούται πληρωμή κάτω από αυτό το Προσάρτημα και κάτω από το προσάρτημα της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας τότε η συνολική πληρωμή δεν θα ξεπερνά το μεγαλύτερο ποσό ασφαλείας κάτω από οποιοδήποτε από αυτά τα Προσαρτήματα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Όταν συμβεί ένα από τα Καλυπτόμενα Περιστατικά – Σοβαρές Ασθένειες όπως ορίζονται πιο κάτω και βάση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος ωφελήματος, η Εταιρία θα πληρώσει το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα του Συμβολαίου ως το Ποσό Ασφάλειας για το Συμπληρωματικό αυτό Ωφέλημα.

Η πληρωμή του Ποσού Ασφαλείας θα γίνει μόνο μια φορά, έστω και αν ο ασφαλισμένος υποφέρει από περισσότερες από μία από τις καλυπτόμενες ασθένειες.

Τα καλυπτόμενα περιστατικά – ασθένειες είναι:

 1. Καρκίνος
 2. Εγκεφαλική Συμφόρηση
 3. Καρδιακή Προσβολή
 4. Ανεπάρκεια Στεφανιαίων αρτηριών που απαιτεί χειρουργική θεραπεία
 5. Νεφρική Ανεπάρκεια (Τελικό Στάδιο της Νόσου των Νεφρών)
 6. Μεταμόσχευση Βασικού Οργάνου
 7. Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
 8. Παράλυση
 9. Τύφλωση
 10. Εγχείρηση Μοσχεύματος Αορτής
 11. Αντικατάσταση Βαλβίδων Καρδιάς