Τιμές Μετοχικών Μονάδων
Τελευταία Τιμή

 Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 31/05/2019 είχαν ως εξής:

Επενδυτικό Ταμείο Τιμή Προσφοράς
(Offer Price)
Τιμή Εξαργύρωσης
(Bid Price)
Active Cash Fund 1,866 1,777
Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 3,173 3,022
Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 1,006 0,958
Επενδυτικό Ταμείο Εθνική 5,980 5,695
Balanced Fund 1,061 1,010
Aggresive Fund 1,047 0,997
Conservative Fund 0,937 0,892

[bws_pdfprint display=’pdf,print’]