Προστασία Ζωής

Μέσα στη λέξη “ζωή” περιλαμβάνεται η ύπαρξη αλλά και η δημιουργία κάποιου. Πράγματα μικρά και μεγάλα που καθορίζουν το στίγμα μας και τα οποία θέλουμε να προστατέψουμε από οποιοδήποτε κίνδυνο μπορεί να τα απειλήσει.

Η Εθνική σας δίνει τη δυνατότητα να τα προστατέψετε με τα εξειδικευμένα ασφαλιστικά της προγράμματα

  • Απλή Ασφάλεια Ζωής
  • Απλή Ανανεώσιμη Ασφάλεια Ζωής
  • Απλή Μετατρέψιμη Ασφάλεια Ζωής
  • Απλή Αναεώσιμη και Μετατρέψιμη Ασφάλεια Ζωής
  • Απλή Μειούμενη Ασφάλεια Ζωής

Ακόμη μπορείτε να ενισχύσετε περισσότερο τα ασφαλιστήρια σας μέσα από την πλήρη σειρά Συμπληρωματικών Ωφελημάτων που προσφέρουμε.

Απλή Πρόσκαιρη Ασφάλεια – Term Insurance

Η παραδοσιακή αυτή ασφάλιση έχει σαν σκοπό την εξασφάλιση των δικαιούχων από το θάνατο του ασφαλισμένου. Σε θάνατο του ασφαλισμένου οι δικαιούχοι λαμβάνουν το ποσό του κεφαλαίου ασφάλισης. Στην λήξη δεν υπάρχει ποσό καταβολής καθότι το συμβόλαιο αυτό δεν δημιουργεί αξίες εξαγοράς.

Απλή Ανανεώσιμη Πρόσκαιρη Ασφάλεια – Renewable Term Insurance

Απλή ασφάλιση που δίνει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη της, στη λήξη της να ανανεώσει την κάλυψη για περίοδο ιση ή μικρότερη με την αρχική ασφάλεια, νοουμένου οτι η ηλικία στη λήξη δεν θα υπερβαίνει τα 70, χωρίς αποδείξεις ασφαλισιμότητας του ασφαλισμένου.

Απλή Μετατρέψιμη Πρόσκαιρη Ασφάλεια – Convertible Term Insurance

Απλή ασφάλιση που δίνει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη της πρίν από τη λήξη της να συνάψει επενδυτικό συμβόλαιο με την Εταιρία με βάση τους κανονισμούς και ασφάλιστρα που θα ισχύουν κατά την μετατροπή χωρίς αποδείξεις ασφαλισιμότητας του ασφαλισμένου και για ασφαλισμένο κεφάλαιο μέχρι και αυτό που είχε.

Απλή Ανανεώσιμη ή Μετατρέψιμη Πρόσκαιρη Ασφάλεια – Renewable or Convertible Term Insurance

Απλή ασφάλιση που δίνει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη της να εξασκήσει την επιλογή της ανανέωσης ή της μετατρεψιμότητας.

Απλή Μειούμενη Ασφάλεια

Η ασφάλιση αυτή απευθύνεται:

α. σε άτομα με αυξημένες υποχρεώσεις οι οποίες μειώνονται με την πάροδο των ετών (αποπληρωμή στεγαστικών, επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων, πιστωτικών καρτών κ.τ.λ.)

β. σε νέα άτομα που ξεκινούν οι οικογενειακές τους υποχρεώσεις και μειώνονται με την πάροδο των ετών (οικογενειάρχες με μικρά παιδιά)

γ. σε επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας σε περίπτωση θανάτου του ενός εκ των βασικών στελεχών. Η έκθεση του βασικού στελέχους μειώνεται βαθμιαία όσο προσεγγίζει την ηλικία αφυπηρέτησης (γιατί η επιχείρηση αναμένει να έχει τις υπηρεσίες του για λιγότερα χρόνια). Κατά συνέπεια μια Μειούμενη Ασφάλιση Πρόσκαιρης Διάρκειας (η οποία κοστίζει λιγότερα) θα ήταν ίσως η πιο κατάλληλη.

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης θα καταβληθεί στους δικαιούχους το εκάστοτε ασφαλισμένο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο έτος εντός του οποίου επήλθε ο θάνατος, όπως αυτό αναγράφεται στον πίνακα μειούμενης κατ’ έτος ασφάλισης. Στην λήξη δεν υπάρχει ποσό καταβολής καθότι το συμβόλαιο αυτό δεν δημιουργεί αξίες εξαγοράς.