Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ και η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ (εφεξής «Οι Εταιρίες») δεσμεύονται να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Οι Εταιρίες επεξεργάζονται:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ), όπως είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης, τα δεδομένα επικοινωνίας, τα δεδομένα πληρωμής, τα δεδομένα ασφάλισης που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) όπως οι πληροφορίες που αφορούν την υγεία (φυσική κατάσταση, τυχόν ανικανότητες και αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό, χορήγηση φαρμάκων κ.λπ.), οι πληροφορίες σε σχέση με την οικονομική / περιουσιακή κατάσταση και τους επενδυτικούς/ αποταμιευτικούς στόχους σας, τα δεδομένα που αφορούν την οδηγική σας συμπεριφορά στην ασφάλιση αυτοκινήτου κλπ.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται στο δικτυακό μας τόπο και εξαρτώνται από το εκάστοτε αίτημα του επισκέπτη/χρήστη. Πλέον των παραπάνω, μπορεί να είναι και βιογραφικό σημείωμα, σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με τις Εταιρίες. Κατά περίπτωση και ανάλογα με τη υποβαλλόμενο αίτημα προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη/χρήστη.

Δεδομένα αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες: διεύθυνση IP, Cookies, πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή (Browser), δεδομένα συσκευής κλπ, τα οποία δε σας ταυτοποιούν άμεσα.

Από πού συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα:

  • Κατά την υποβολή αίτησης ασφάλισης, αίτησης τροποποίησης/μετατροπής/ ακύρωσης/εξαγοράς, αίτησης λήψης ασφαλιστικής παροχής, αίτησης συμμετοχής σε ομαδική ασφάλιση, αναγγελία ζημιάς.
  • Μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων/συνεργατών μας (π.χ. πραγματογνώμονες),
  • Μέσω συμβεβλημένων παρόχων υπηρεσιών (π.χ. νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα),
  • Από τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων,

Σκοπός της επεξεργασίας

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για ασφάλιση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο στα πλαίσια της σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, να καθορίσουμε τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής, το ανάλογο ασφάλιστρο καθώς και για την εν γένει διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ή και μετά τη λήξη αυτής.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης τροποποίησης/μετατροπής/ακύρωσης, εξαγοράς, λήψης ασφαλιστικής παροχής (αποζημίωση, περιοδική καταβολή/σύνταξη), αναγγελίας ζημίας  επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να εξεταστεί το αίτημά σας και να εκτελεστούν όσα προβλέπονται στους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, κάνοντας ενδεχομένως χρήση και αυτοματοποιημένων μέσων, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως για σκοπούς σχετικούς με την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την προσφορά τίτλων αξιών σε φυσικά πρόσωπα, Αμερικανούς πολίτες ή κατοίκους, καθώς και την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας εγχώριας και διεθνούς φορολογικής νομοθεσίας ( πχ. FATCA, CRS).

Ενδέχεται επίσης, στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας αλλά και διασφάλισης σωστής εξυπηρέτησης προς όλους τους ασφαλισμένους μας, να πραγματοποιούμε συχνά ελέγχους, (συμπεριλαμβανομένων μέσω πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων) για την εξεύρεση τρόπων βελτιστοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών και αποτροπής απάτης σε βάρος της Εταιρίας.

Οι Εταιρίες είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ και την ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ να χρησιμοποιηθούν αυτά από τις Εταιρίες, από τους συνεργαζόμενους διαμεσολαβητές, εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες εταιρίες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό τους, για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και σύμφωνα με όσα αναλύονται κατωτέρω.

Οι Εταιρίες δε θα διαθέσουν προς πώληση ή άλλως διαβιβάσουν ή δημοσιοποιήσουν προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού μας τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εκπλήρωση σχετικών νομικών υποχρεώσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Τέλος, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει το σχετικό κουτάκι συγκατάθεσης της χρήσης των προσωπικών δεδομένων του για προωθητικές ενέργειες, όπου αυτό προβλέπεται στον παρόντα ιστότοπο ή στις σχετικές δηλώσεις συναίνεσης, παρέχει την ειδική και ελεύθερη συγκατάθεσή του να χρησιμοποιηθούν αυτά (με εξαίρεση τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) από τις Εταιρίες ή άλλες εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο με σκοπό την ενημέρωσή του και αποστολή διαφημιστικού υλικού, με έντυπη μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας (σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) για προϊόντα ή υπηρεσίες των Εταιριών ή άλλων εταιριών που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο. Σε περίπτωση αποδοχής της αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων και κάθε είδους ενημερωτικών δελτίων παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη ελεύθερης ανάκλησης της συγκατάθεσής του αυτής, αποστέλλοντας το αντίστοιχο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ethnikiinsurance.com.

Σε περίπτωση διόδευσης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού μας τόπου σε διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι Εταιρίες δεν ευθύνονται για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Ποιοι είναι οι Αποδέκτες ή/και Εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων σας

Τα δεδομένα σας, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισής σας, θα τύχουν επεξεργασίας από τα τμήματα που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για την λειτουργία του συμβολαίου σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας και για την αποζημίωσή σας, όπως επίσης και από άλλα τμήματα στο πλαίσιο άσκησης των νομίμων λειτουργιών τους (ενδεικτικά Αναλογιστές, Νομική Υπηρεσία, Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνων, Κανονιστική Συμμόρφωση). Επίσης τα δεδομένα σας, στα πλαίσια της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την παροχή των υπηρεσιών/καλύψεων που προβλέπει η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να διαβιβασθούν στη μητρική εταιρία ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου στον οποίο ανήκουμε, σε συνεργαζόμενους με τις Εταιρίες παρόχους όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τράπεζες που ενεργούν ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αντασφαλιστές, συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες για την παροχή της κάλυψης, εισπράκτορες ή εταιρίες είσπραξης ασφαλίστρων, συνεργαζόμενες εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, πραγματογνώμονες, ερευνητές, συνεργαζόμενα/ες νοσοκομεία, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, εταιρίες παροχής υπηρεσιών υγείας, εταιρίες παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών υγείας, ιατρούς, εταιρίες παροχής επείγουσας μεταφοράς/αερομεταφοράς/διακομιδής, εταιρίες παροχής δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης, τυχόν συνεργαζόμενες εταιρίες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, συνεργαζόμενες εταιρίες πληροφορικής, συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, οργάνωσης και παράδοσης εντύπων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι συνεργαζόμενοι με τις Εταιρίες οφείλουν να ενεργούν μόνον κατ’ εντολή τους και να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό καθώς δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Επίσης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, σε  δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία, σε δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων των Εταιριών.

Επιπλέον, οι Εταιρίες στα πλαίσια συμμόρφωσής της με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική  νομοθεσία (π.χ. FATCA, CRS κλπ) υποχρεούνται, μόνο εφόσον εμπίπτετε στο πεδίο εφαρμογής αυτής, να προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της ταυτοποίησής σας ως προσώπου υπαγόμενου στη νομοθεσία των Η.Π.Α. για τη “Φορολογική Συμμόρφωση των Λογαριασμών της Αλλοδαπής» (FATCA) ή στις ανωτέρω διεθνείς, ευρωπαϊκές και κυπριακές νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανωτέρω νομοθεσία, των οποίων αποδέκτης είναι η αρμόδια Αρχή.

Ειδικά στις ασφαλίσεις του κλάδου αυτοκινήτου, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβασθούν σε συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής οδικής βοήθειας, εταιρίες παροχής επείγουσας τεχνικής βοήθειας και συνεργατών αυτών, σε ερευνητές τροχαίων ατυχημάτων, εταιρίες τεχνικών υπηρεσιών οχημάτων, εταιρίες διαχείρισης υπολειμματικών αξιών ζημιωθέντων οχημάτων, στον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς προστασίας της ασφαλιστικής αγοράς και αποφυγής της ασφαλιστικής απάτης.

Όσον αφορά απλά προσωπικά δεδομένα σε συμβάσεις του κλάδου πυρός, ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής επείγουσας τεχνικής βοήθειας.

Ποιος είναι ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Οι Εταιρίες θα τηρούν και θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση, τόσο σε έγχαρτη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας.
Επίσης, η Εταιρία θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας και μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί μεταξύ μας δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας θα τηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς

Οι Εταιρίες συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου στον οποίο ανήκουν, ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκ μέρους τους, μόνο υπό την προϋπόθεση ρητής συναινέσεως από τα υποκείμενα των δεδομένων. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας υφίσταται το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτήν μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@ethnikiinsurance.com.

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Οι Εταιρίες, συμμορφούμενες με τις σχετικές διατάξεις του νέου Κανονισμού σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς θεωρούν ότι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών ή/και υποψηφίων πελατών τους αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης των εταιρικών πληροφοριών. Για το λόγο αυτό λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλισμένα και προστατευμένα από απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις μας

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Μπορείτε να ασκήσετε:
i) το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
ii) το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων,
iii) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί,
iv) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών,
v) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
vi) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

  • με αποστολή e-mail στη διεύθυνση info@ethnikiinsurance.com, επισυνάπτοντας την αντίστοιχη φόρμα άσκησης δικαιώματος που θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.ethnikiinsurance.com/useful_documents/
  • με αποστολή σχετικής επιστολής, με την ένδειξη “GDPR”, προς “ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ” ή “ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ”, Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία, εσωκλείοντας την αντίστοιχη φόρμα άσκησης δικαιώματος που θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.ethnikiinsurance.com/useful_documents/

Τα δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, εκτός και αν λόγω επανάληψης επιφέρουν διαχειριστικό κόστος για την Εταιρία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 22 841000.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την εξέταση του αιτήματός σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Επίσης, επισημαίνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων σας που έχουν συλλεγεί για τους σκοπούς της σύμβασης ασφάλισης. Ωστόσο, σας δηλώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσή σας όπως και η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, ισοδυναμεί με καταγγελία της σύμβασης από πλευράς σας και θα έχει ως συνέπεια την διακοπή και τη λήξη της μεταξύ μας σύμβασης ασφάλισης και τη μη κάλυψή σας δεδομένου ότι καμία σύμβαση ασφάλισης δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του λήπτη της ασφάλισης ή /και του ασφαλισμένου ή/και του δικαιούχου του ασφαλίσματος.

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 

Ιστοσελίδα: www.dataprotection.gov.cy

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία

Ταχυδρομική Θυρίδα 23378, 1682 Λευκωσία

Τηλεφωνικό Κέντρο: +357 22818456

Fax: +357 22304565

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: commissioner@dataprotection.gov.cy

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφορικά με το GDPR, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στο e-mail: dpo@ethnikiinsurance.com