Κοινόκτητες Οικοδομές

Η Εθνική Ασφαλιστική αντιμετωπίζει το θέμα της ασφάλισης μιας σύγχρονης πολυκατοικίας με δύο πρωτοποριακά ασφαλιστικά προϊόντα:

 1. Προνομιακή Ασφάλιση Κοινόκτητων Οικοδομών
 2. Προνομιακή Ασφάλιση Διαμερισμάτων.
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Τι είναι η Προνομιακή Ασφάλιση Κοινόκτητων Οικοδομών;

Η Προνομιακή Ασφάλιση Κοινόκτητων Οικοδομών είναι ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό ασφαλιστικό σχέδιο από την Εθνική Ασφαλιστική που αποσκοπεί στην ικανοποίηση της ανάγκης για ασφάλιση, όπως προβλέπεται από τον Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Τροποποιητικό Νόμο του 1993.

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Πότε μια οικοδομή χαρακτηρίζεται κοινόκτητη;
Μια οικοδομή χαρακτηρίζεται κοινόκτητη όταν αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μονάδες έστω και αν αυτή με όλες τις μονάδες της ανήκει κατά κυριότητα σε ένα ιδιοκτήτη. Επιπλέον μια οικοδομή μπορεί να χαρακτηριστεί κοινόκτητη όταν οι ιδιοκτήτες του 50% τουλάχιστον της κοινόκτητης ιδιοκτησίας ή οποιοιδήποτε ιδιοκτήτες δύο μονάδων μιας οικοδομής που αποτελείται από δύο μέχρι τέσσερις μονάδες το ζητήσουν από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Τι ορίζεται ως Κοινόκτητη Οικοδομή;

Ως Κοινόκτητη Οικοδομή ορίζεται το μόνιμο οικοδόμημα ή οικοδομήματα σε ένα τεμάχιο γης που αποτελείται από την Κοινόκτητη Ιδιοκτησία, την Περιορισμένη Κοινόκτητη Ιδιοκτησία και τις Μονάδες.

Τι ορίζεται ως Κοινόκτητη Ιδιοκτησία;

Ως Κοινόκτητη Ιδιοκτησία ορίζεται το κάθε τμήμα Κοινόκτητης Οικοδομής που δεν έχει εγγραφεί ως Μονάδα και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Τα θεμέλια, το σκελετό, το κλιμακοστάσιο, τους διαδρόμους, τα κιγκλιδώματα, τους φωταγωγούς, τις θύρες της κύριας και βοηθητικής εισόδου, την ταράτσα, τη στέγη, το στεγασμένο χώρο στάθμευσης που βρίσκεται στο ισόγειο, το υπόγειο, τις μόνιμες προσαρτήσεις και εγκαταστάσεις των κοινόχρηστων χώρων, τους κυρίως και εξωτερικούς τοίχους που στηρίζουν ολόκληρη την Κοινόκτητη Οικοδομή, οποιοδήποτε κατασκεύασμα σε εξωτερικό τοίχο, επιφάνεια ή τμήμα της Κοινόκτητης Οικοδομής, τις διασωληνώσεις, τους αγωγούς, τα καλώδια, τα σύρματα και συναφή εξοπλισμό και τα εξαρτήματα ελέγχου της κεντρικής τηλεφωνικής εγκατάστασης, της κεντρικής υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης, που βρίσκονται στο Κτίριο και που συνδέονται με τους δημόσιους κεντρικούς αγωγούς, το λεβητοστάσιο ή το μηχανοστάσιο, την αποθήκη, τους τοίχους αντιστήριξης, τα περιτοιχίσματα, τις περιφράξεις, τις αυλόπορτες, τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τις εξωτερικές κατασκευές, και γενικά, τους χώρους που προορίζονται να εξυπηρετούν όλους ή κάποιους από τους Κυρίους Μονάδων.

Τι είναι Περιορισμένη Κοινόκτητη Ιδιοκτησία;

Είναι ένα ορισμένο τμήμα της Kοινόκτητης Ιδιοκτησίας που παραχωρήθηκε για αποκλειστική χρήση μιας ή περισσοτέρων, αλλά όχι όλων των Μονάδων.

Τι είναι Μονάδα;

Σύμφωνα με τον Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικό) Νόμου του 1993 «Μονάδα σημαίνει όροφο ή τμήμα ορόφου, δωμάτιο, γραφείο, διαμέρισμα ή κατάστημα ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή χώρο Κοινόκτητης Οικοδομής που μπορεί κατάλληλα και άνετα να τυγχάνει κατοχής και κάρπωσης ως πλήρης, χωριστή και αυτοτελής μονάδα για οποιοδήποτε σκοπό. Περιουσία που ανήκει στη Μονάδα είναι το δάπεδο, οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι με τα επιχρίσματα, τον ελαιοχρωματισμό ή άλλη επένδυσή τους, τα πλακίδια, τα εντοιχισμένα έπιπλα, το ήμισυ των κοινών τοίχων μεταξύ της Μονάδας και άλλης Μονάδας ή Μονάδων που συνορεύουν, καθώς επίσης τα επιχρίσματα, ο ελαιοχρωματισμός ή άλλη επένδυση του εσωτερικού μέρους των εξωτερικών τοίχων, της οροφής ή του ταβανιού, των καλυμμένων και ακάλυπτων βεραντών, των καλυμμένων και ακάλυπτων εξωστών, τα κιγκλιδώματα, τα είδη υγιεινής, οι θύρες, τα παράθυρα, η υδραυλική, η ηλεκτρική και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που είναι για την αποκλειστική χρήση της Μονάδας ή αποτελεί Περιορισμένη Κοινόκτητη Ιδιοκτησία.

Ποια είναι τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Επιτροπής;
Σύμφωνα με το άρθρο 38ΚΖ του πιο πάνω Νόμου, «Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει, μεταξύ άλλων υποχρέωση:

(α) να ελέγχει, λειτουργεί, διαχειρίζεται και διευθύνει την κοινόκτητη ιδιοκτησία και να προβαίνει σε κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την επιβολή των Κανονισμών και τον έλεγχο, λειτουργία, διαχείριση και διεύθυνση της κοινόκτητης ιδιοκτησίας και για τη διασφάλιση των υπηρεσιών που καθορίζονται από ή δυνάμει του Μέρους αυτού ή των Κανονισμών

(β) να διατηρεί σε καλή κατάσταση και λειτουργικότητα και να συντηρεί την κοινόκτητη ιδιοκτησία και τέτοια άλλα τμήματα της κοινόκτητης οικοδομής και των βελτιώσεων συστατικών και προσαρτημάτων, όπως θα ανατεθεί σ’ αυτή από/ή δυνάμει του Μέρους αυτού ή των Κανονισμών

(γ) να εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ’ αυτή από/ή δυνάμει του Μέρους αυτού ή Κανονισμών

(δ) να συγκαλεί γενική συνέλευση των κυρίων των μονάδων τουλάχιστο μια φορά το χρόνο και κάθε άλλη συνέλευση που καθορίζεται από το Μέρος αυτό ή Κανονισμούς

(ε) να συμμορφώνεται σε κάθε ειδοποίηση, διαταγή ή άλλη απόφαση οποιουδήποτε αρμοδίου διοικητικού οργάνου, αρχής ή προσώπου αναφορικά με την κοινόκτητη ιδιοκτησία

(στ) να συνάπτει οποιαδήποτε ασφάλιση που καθορίζεται από/ή δυνάμει του Μέρους αυτού ή των Κανονισμών

(ζ) να καταβάλλει ασφάλιστρα αναφορικά με οποιαδήποτε ασφάλιση που σύναψε

(η) να διαθέτει τα χρήματα της ασφάλισης που εισέπραξε, όπως καθορίζονται από/ή δυνάμει του Μέρους αυτού ή των Κανονισμών»

Ποιος ευθύνεται για την ασφάλιση της Κοινόκτητης Ιδιοκτησίας;

Σύμφωνα με το Νόμο, «Η Διαχειριστική Επιτροπή πρέπει να ασφαλίζει και να τηρεί πάντοτε ασφαλισμένη την κοινόκτητη οικοδομή, έναντι φωτιάς, κεραυνού και σεισμού, σε αδειούχο ασφαλιστή για το ποσό που η Διαχειριστική Επιτροπή θα θεωρεί ότι αντιστοιχεί στην αξία αντικατάστασής της. Για οποιουσδήποτε άλλους κινδύνους η ασφάλιση είναι υποχρεωτική, μόνο εφόσον αυτό αποφασιστεί από ποσοστό ιδιοκτησίας πέραν του 50 τοις εκατό (50%)».

Ποιες άλλες ασφαλίσεις πρέπει να συνάπτει μια Διαχειριστική Επιτροπή;

Συμπληρωματικά προς την Ασφάλιση Υλικής Ζημιάς στην Κοινόκτητη Ιδιοκτησία, «Η Διαχειριστική Επιτροπή θα συνάπτει κάθε άλλη ασφάλιση που απαιτείται από οποιοδήποτε άλλο νόμο». Τέτοια παραδείγματα είναι η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για τυχόν ευθύνη που μπορεί να προκύψει από σωματικό τραυματισμό ή ζημιά σε περιουσία τρίτων, καθώς επίσης και Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη, εφόσον απασχολεί οποιοδήποτε προσωπικό πάνω από οκτώ ώρες εβδομαδιαίως.

Ποιος μπορεί να ασφαλίσει Μονάδα ή Περιορισμένη Κοινόκτητη Ιδιοκτησία;

Η ασφάλιση γίνεται με ξεχωριστό ασφαλιστήριο από τον ιδιοκτήτη της Μονάδας.

Τι προβλέπεται από το Νόμο σε περίπτωση μερικής καταστροφής κοινόκτητης οικοδομής;

«Σε περίπτωση μερικής καταστροφής κοινόκτητης ιδιοκτησίας από οποιαδήποτε αιτία, η Διαχειριστική Επιτροπή, μόλις πάρει τα χρήματα της ασφάλισης, θα τα διαθέτει για την ανοικοδόμηση, επιδιόρθωση ή αποκατάσταση της κοινόκτητης οικοδομής». (Άρθρο 38ΙΔ)

Τι προβλέπεται από το Νόμο σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής Μονάδας;

«Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής μονάδας από οποιαδήποτε αιτία, ο κύριος της μονάδας αυτής, μέσα στο απόλυτα αναγκαίο χρονικό διάστημα και με δική του επιβάρυνση, θα παίρνει μέτρα για την ανοικοδήμηση, επιδιόρθωση ή αποκατάσταση της μονάδας και επαναφοράς της στην προηγούμενή της κατάσταση. Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στην ανοικοδόμηση, επιδιόρθωση ή αποκατάσταση των τμημάτων ή των περιοχών που επηρεάζουν την απρόσκοπτη χρήση και κάρπωση των άλλων μονάδων ή της κοινόκτητης ιδιοκτησίας. Κύριος μονάδας που παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις του δυνάμει του άρθρου αυτού, υποχρεώνεται επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη που επιβάλλεται σ’ αυτόν από/ή δυνάμει του Μέρους αυτού/ή των Κανονισμών, να αποζημιώσει τους άλλους κυρίους μονάδων, αν λόγω της αμέλειας ή της παράλειψής του, παρατείνεται η διατάραξη της ελεύθερης απρόσκοπτης και πλήρους χρήσης των μονάδων αυτών ή της κοινόκτητης οικοδομής. (΄Αρθρο 38ΙΓ).

Τι προβλέπεται από το Νόμο σε περίπτωση ολικής καταστροφής κοινόκτητης οικοδομής;

Το άρθρο 38ΙΕ του πιο πάνω Νόμου καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα τα οποία υπάρχουν για να λογιστεί ή να μη λογιστεί μια κοινόκτητη οικοδομή ως ολικά κατεστραμμένη και τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση.

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κίνδυνοι που καλύπτονται:

Το Ασφαλιστήριο Προνομιακής Ασφάλισης Κοινόκτητων Οικοδομών της Εθνικής Ασφαλιστικής καλύπτει ολόκληρη την οικοδομή της Κοινόκτητης Οικοδομής, εκτός από τη γη στην οποία είναι κτισμένη καθώς και την περιουσία που ανήκει στις Μονάδες στην αξία αντικατάστασης της.

Επίσης καλύπτονται τα Μηχανήματα και ο Εξοπλισμός και οι Εγκαταστάσεις της Κοινόκτητης Οικοδομής όπως ανελκυστήρες, κεντρική θέρμανση και κλιματισμός, ντεπόζιτα, δορυφορικές κεραίες κλπ.

Οι κίνδυνοι έναντι των οποίων προσφέρεται κάλυψη είναι:

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Καπνός
 • Κεραυνός
 • Σεισμός
 • Έκρηξη
 • Θύελλα, καταιγίδα, κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο, πλημμύρα και χαλάζι
 • Πλημμύρα από συσσωρεύσεις νερού
 • Διαρροή ή υπερχείλιση νερού ή καυσίμων
 • Στάσεις, οχλαγωγίες, πολιτικές ή εργατικές διαταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Πτώση ή πρόσκρουση αεροσκάφους ή άλλων ιπτάμενων αντικειμένων
 • Πρόσκρουση στο κτίριο
 • Πτώση δέντρων ή κλάδων δέντρων
 • Τυχαία θραύση υαλοπινάκων του κτιρίου
 • Κλοπή με παραβίαση
 • Επίσης προβλέπεται κάλυψη για έξοδα Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Αποκομιδής Συντριμμάτων και ακόμη
 • Τυχαία ζημιά σε υπόγεια καλώδια και σωλήνες, αλλά και
 • Αντιπληθωριστική αναπροσαρμογή ασφαλισμένου ποσού καθώς και αυτόματη επαναφορά ασφαλισμένου ποσού

Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα ασφάλισης της ευθύνης της Διαχειριστικής Επιτροπής τόσο της Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους και με επέκταση της για κάλυψη των κυρίων των μονάδων όσο και της Ευθύνης της ως τυχών Εργοδότης.

Αξία αντικατάστασης

Για το κτίριο, σημαίνει την ολική δαπάνη που απαιτείται για την επανοικοδόμηση οικοδομής ιδίων χαρακτηριστικών και περιλαμβάνει οποιαδήποτε έξοδα για την κατεδάφιση ή μετακίνηση χαλασμάτων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική προς αυτή εργασία, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για συμμόρφωση με τους κανονισμούς Τοπικών ή άλλων Αρχών, καθώς επίσης τις αμοιβές αρχιτεκτόνων, εκτιμητών, συμβούλων πολιτικών μηχανικών, νομικών ή άλλων μελετητών και τον πληρωτέο φόρο προστιθέμενης αξίας, σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ΦΠΑ.

Για τα Μηχανήματα και Εξοπλισμό, σημαίνει το κόστος αντικατάστασής τους με καινούρια αντικείμενα του ίδιου ή παρόμοιου τύπου ή προδιαγραφών, περιλαμβανομένου του πληρωτέου φόρου προστιθέμενης αξίας, σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ΦΠΑ.

Προστασία του Ασφαλισμένου Ποσού

Το Ασφαλιστήριο της Εθνικής προνοεί την αναπροσαρμογή του Ασφαλισμένου Ποσού για το κτίριο και τα Μηχανήματα και Εξοπλισμό με την ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών ή άλλου κατάλληλου εναλλακτικού δείκτη και τα ασφάλιστρα ανανέωσης θα βασίζονται στο αναθεωρημένο ασφαλισμένο ποσό. Σημειώνεται ότι το Ασφαλισμένο Ποσό δε θα μειώνεται όταν ο δείκτης είναι κάτω από το μηδέν.

Επίσης σε περίπτωση Ζημιάς που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, το ασφαλισμένο ποσό δεν θα μειωθεί με το ποσό μιας τέτοιας ζημιάς, νοουμένου ότι ο Ασφαλισμένος θα πληρώσει τα ανάλογα επιπρόσθετα ασφάλιστρα στο ποσό της ζημιάς από την ημερομηνία που έγινε η ζημιά μέχρι τη λήξη της περιόδου Ασφάλισης.

Απαλλαγή

Απαλλαγή είναι:

Το πρώτο μέρος οποιαδήποτε απαίτησης το οποίο δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο και με το οποίο επιβαρύνεται ο Ασφαλισμένος.

Τα ποσά απαλλαγών είναι:

Πυρκαγιά, πυργκαγιά από δάσος 0%
Σεισμός

Για κατασκευές από το 1984 μέχρι σήμερα

Για κατασκευές από το 1970 μέχρι 1983

Για κατασκευές από το 1960 μέχρι 1969

 

1,5%

2,5%

5,0%

Θύελλα, καταιγίδα, κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο,πλημμύρα και χαλάζι, πλημμύρα από συσσωρεύσειςνερού, διαρροή ή υπερχείλιση νερού ή καυσίμων 5,0% με ελάχιστο €425
Κλοπή με παραβίαση 5% με ελάχιστο €200
Όλοι οι υπόλοιποι κίνδυνοι 5% με ελάχιστο €200

Εκχώρηση Ασφαλιστηρίου

Τα δικαιώματα του Ασφαλιστηρίου της Εθνικής, που αντιστοιχούν σε κάθε Μονάδα, μπορούν να μεταβιβαστούν, εκχωρηθούν ή ενεχυριαστούν προς όφελος ενός ή περισσοτέρων ενυπόθηκων δανειστών ή δικαιοδόχων κατά το μέρος του Ασφαλισμένου Ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε Μονάδα και που είναι ίσο με το μερίδιο στην Κοινόκτητη Ιδιοκτησία που ανήκει στη Μονάδα.

Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου (της Διαχειριστικής Επιτροπής)

 • Η γενική συμμόρφωση και τήρηση των ορών του Ασφαλιστηρίου
 • Η πληρωμή των Ασφαλίστρων
 • Η εφαρμογή λογικής επιμέλειας και φροντίδας για την καλή κατάσταση των κοινόκτητων οικοδομών και των μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Η ενημέρωση της Εταιρίας για οποιαδήποτε μεταβολή του κινδύνου που σχετίζεται με:
 • Αλλαγή στη χρήση οποιασδήποτε Μονάδας ή του Κτιρίου
 • Όταν ο αριθμός των Μονάδων που παραμένουν ακατοίκητες υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των Μονάδων της Πολυκατοικίας
 • Αλλαγή στο ασφαλισμένο ποσό
 • Κατασκευή, κατεδάφιση, μετατροπή ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε Μονάδας ή μέρους του κτιρίου
 • Αλλαγές που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα ζημιάς
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Τι είναι η Προνομιακή Ασφάλιση Διαμερισμάτων

Η Προνομιακή Ασφάλιση Διαμερισμάτων είναι ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό ασφαλιστικό σχέδιο από την Εθνική Ασφαλιστική που αποσκοπεί στην ικανοποίηση της ανάγκης για ασφάλιση της Μονάδας – Διαμερίσματος μιας Κοινόκτητης Οικοδομής και αγοράζεται ως συμπληρωματική ασφάλεια της Προνομιακής Ασφάλισης Πολυκατοικιών της Εθνικής Ασφαλιστικής

Τι είναι Μονάδα;

Σημαίνει όροφο ή τμήμα ορόφου, δωμάτιο, γραφείο, διαμέρισμα ή κατάστημα ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή χώρο Κοινόκτητης Οικοδομής που μπορεί κατάλληλα και άνετα να τυγχάνει κατοχής και κάρπωσης ως πλήρης, χωριστή και αυτοτελής μονάδα για οποιοδήποτε σκοπό, ως ορίζεται από τον Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικό) Νόμο του 1993. Περιουσία που ανήκει στη Μονάδα είναι το δάπεδο, οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι με τα επιχρίσματα, τον ελαιοχρωματισμό ή άλλη επένδυσή τους, τα πλακίδια, τα εντοιχισμένα έπιπλα, το ήμισυ των κοινών τοίχων μεταξύ της Μονάδας και άλλης Μονάδας ή Μονάδων που συνορεύουν, καθώς επίσης τα επιχρίσματα, ο ελαιοχρωματισμός ή άλλη επένδυση του εσωτερικού μέρους των εξωτερικών τοίχων, της οροφής ή του ταβανιού, των καλυμμένων και ακάλυπτων βεραντών, των καλυμμένων και ακάλυπτων εξωστών, τα κιγκλιδώματα, τα είδη υγιεινής, οι θύρες, τα παράθυρα, η υδραυλική, η ηλεκτρική και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που είναι για την αποκλειστική χρήση της Μονάδας ή αποτελεί Περιορισμένη Κοινόκτητη Ιδιοκτησία.

Τι είναι Κτίριο/Οικοδομή/Διαμέρισμα;

Η οικοδομή της Μονάδας, που αποτελεί μέρος της Κοινόκτητης Οικοδομής, που βρίσκεται στη διεύθυνση που αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, η οποία χρησιμοποιείται ως Διαμέρισμα, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Πρόταση Ασφάλισης και στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, όχι όμως ως κατάστημα.

Τι είναι Περιεχόμενο;

Τα κινητά έπιπλα, ο κινητός οικιακός εξοπλισμός του Διαμερίσματος, τα είδη ρουχισμού, τα είδη ιματισμού, ταπήτων, αθλητικό εξοπλισμό, φωτογραφικές μηχανές, φωτογραφικός εξοπλισμός, βιντεοκάμερες και γενικά μηχανές λήψης ή και προβολής, ηλεκτρονικά, στερεοφωνικά συγκροτήματα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις, και γενικά, τα προσωπικά αντικείμενα κάθε περιγραφής, που ανήκουν ή είναι κάτω από την ευθύνη του Ασφαλισμένου, οποιουδήποτε μέλους της Οικογένειας ή του οικιακού προσωπικού του Ασφαλισμένου, αλλά όχι:

(α) Πολύτιμα Αντικείμενα
(β) Περιουσία, που είναι ειδικά ασφαλισμένη
(γ) Μη Καλυπτόμενα Αντικείμενα
(δ) Περιουσία που βρίσκεται στο Διαμέρισμα του Ασφαλισμένου και έχει σχέση με οποιοδήποτε είδος εργασίας, επιχείρησης ή δραστηριότητας, εκτός αν τέτοια περιουσία δηλωθεί ρητά στην Πρόταση Ασφάλισης και παρουσιάζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου.
(ε) Εξωτερικές Εγκαταστάσεις.

Τι είναι Εξωτερικές Εγκαταστάσεις;

Τα αντικείμενα, ιδιοκτησίας του Ασφαλισμένου, που είναι τοποθετημένα στο δάπεδο βεραντών ή στους εξωτερικούς τοίχους του Διαμερίσματος ή στη στέγη της Κοινόκτητης Οικοδομής, όπως ηλιακός θερμοσίφωνας με τον εξοπλισμό του, ντεπόζιτα νερού ή πετρελαίου, δορυφορικές κεραίες, κεραίες τηλεόρασης, ιστοί, πυργίσκοι, κομπρεσόροι κλιματιστικών, κάμερες ασφαλείας και άλλα συναφή αντικείμενα, που έχουν δηλωθεί στην Πρόταση Ασφάλισης.

Τι είναι Πολύτιμα Αντικείμενα;

Πίνακες ζωγραφικής, εικόνες, αντικείμενα γλυπτικής και γενικά έργα τέχνης, χειροτεχνήματα, κειμήλια, καθρέπτες, κάθε είδους κοσμήματα ή συλλογές από χρυσό, ασήμι ή άλλα πολύτιμα μέταλλα είτε σε ράβδους χρυσού είτε κατεργασμένα, πολύτιμες πέτρες, μαργαριτάρια, αντικείμενα από κρύσταλλο ή πορσελάνη, διακοσμητικά, γουναρικά, ρολόγια, κιάλια, τηλεσκόπια, μικροσκόπια, κυνηγετικά όπλα, εξωλέμβιες μηχανές, συλλογές γραμματοσήμων, νομισμάτων ή χαρτονομισμάτων, που ανήκουν στον Ασφαλισμένο ή σε οποιοδήποτε μέλος της Οικογένειάς του, νοουμένου ότι η αξία του καθενός δεν υπερβαίνει το ποσό των €2.000 ή η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του Ασφαλισμένου Ποσού για το Περιεχόμενο, εκτός αν τέτοια αντικείμενα έχουν δηλωθεί γραπτώς από τον Ασφαλισμένο και καθορίζονται ειδικά στον Πίνακα. Περισσότερα του ενός αντικείμενα που, σύμφωνα με τη συνήθη χρήση τους, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, όπως σερβίτσιο, θα θεωρούνται ως ένα αντικείμενο.

Τι είναι Έπιπλα και Εξοπλισμός Γραφείου;

Τα κινητά έπιπλα και ο κινητός εξοπλισμός, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικές μηχανές, τηλεφωνικά συστήματα και οποιεσδήποτε άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για το είδος εργασίας, επιχείρησης ή δραστηριότητας του Ασφαλισμένου που αναφέρεται στην Πρόταση Ασφάλισης και στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, που ανήκουν σε αυτόν ή βρίσκονται στην κατοχή του, στον έλεγχό του ή κάτω από τη φύλαξή του, που βρίσκονται στο Διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως γραφείο, ιατρείο ή οποιαδήποτε άλλη συναφή εργασία ή δραστηριότητα που έχει δηλωθεί γραπτώς από τον Ασφαλισμένο και έγινε αποδεκτή από την Εταιρεία. Μηχανήματα ή συσκευές που χρησιμοποιούνται ειδικά για το είδος εργασίας, επιχείρησης ή δραστηριότητας του Ασφαλισμένου, δεν περιλαμβάνοντα στα Έπιπλα και Εξοπλισμό Γραφείου, και δεν καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο.

Οι εξωτερικές εγκαταστάσεις, τα πολύτιμα αντικείμενα και τα έπιπλα και ο εξοπλισμός γραφείου μπορούν να καλυφθούν αν δηλωθούν συγκεκριμένα στην Πρόταση Ασφάλισης και περιληφθούν στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου.

Πως προσδιορίζεται η αξία αντικατάστασης;

Για το Κτίριο, σημαίνει την ολική δαπάνη που απαιτείται για την επανοικοδόμηση του Διαμερίσματος στην ίδια μορφή, μέγεθος, ρυθμό και κατάσταση, ως να ήταν καινούργιο και περιλαμβάνει οποιαδήποτε έξοδα για την κατεδάφιση ή μετακίνηση χαλασμάτων,ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική προς αυτή εργασία, τη δαπάνη για συμμόρφωση με τους κανονισμούς Τοπικών ή άλλων Αρχών, καθώς επίσης τα έξοδα αρχιτεκτόνων, εκτιμητών, συμβούλων πολιτικών μηχανικών, νομικών ή άλλων μελετητών και τον πληρωτέο φόρο προστιθέμενης αξίας, σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ΦΠΑ.

Για το Περιεχόμενο, τις Εξωτερικές Εγκαταστάσεις καθώς επίσης τα Έπιπλα και Εξοπλισμό Γραφείου, σημαίνει το κόστος αντικατάστασής τους με καινούρια αντικείμενα του ίδιου ή παρόμοιου τύπου ή προδιαγραφών, περιλαμβανομένου του πληρωτέου φόρου προστιθέμενης αξίας, σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ΦΠΑ.

Τι προβλέπει το Ασφαλιστήριο της Εθνικής Ασφαλιστικής (ποιους κινδύνους καλύπτει)

Το Ασφαλιστήριο Προνομιακής Ασφάλισης Διαμερισμάτων της Εθνικής Ασφαλιστική καλύπτει την περιουσία που ανήκει στις Μονάδες στην αξία της αντικατάστασης της.

Επίσης καλύπτονται το Περιεχόμενο, Εξωτερικές Εγκαταστάσεις, Πολύτιμα Αντικείμενα, Έπιπλα και Εξοπλισμός Γραφείου.

Οι κίνδυνοι έναντι των οποίων προσφέρεται κάλυψη είναι:

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Καπνός
 • Κεραυνός
 • Σεισμός
 • Έκρηξη
 • Θύελλα, καταιγίδα, κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο, πλημμύρα και χαλάζι
 • Πλημμύρα από συσσωρεύσεις νερού
 • Διαρροή ή υπερχείλιση νερού ή καυσίμων
 • Στάσεις, οχλαγωγίες, πολιτικές ή εργατικές διαταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Πτώση ή πρόσκρουση αεροσκάφους ή άλλων ιπτάμενων αντικειμένων
 • Πρόσκρουση στο κτίριο
 • Πτώση δέντρων ή κλάδων δέντρων
 • Τυχαία θραύση υαλοπινάκων του κτιρίου
 • Κλοπή με παραβίαση

Επίσης προβλέπεται κάλυψη για έξοδα Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Αποκομιδής Συντριμμάτων και ακόμη Απώλεια Ενοικίων, Έξοδα Μεταστέγασης, Παροχή Θανατηφόρου Τραυματισμού, αλλά και

Αντιπληθωριστική αναπροσαρμογή ασφαλισμένου ποσού καθώς και αυτόματη επαναφορά ασφαλισμένου ποσού

Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα ασφάλισης της ευθύνης της Μονάδας, τόσο της Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους και με επέκταση της για κάλυψη των κυρίων των μονάδων όσο και της Ευθύνης της ως τυχών Εργοδότης.

Απαλλαγή

Το πρώτο μέρος οποιαδήποτε απαίτησης το οποίο δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο και με το οποίο επιβαρύνεται ο Ασφαλισμένος.

Τα ποσά απαλλαγών είναι:

Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος 0%
Σεισμός

Για κατασκευές από το 1984 μέχρι σήμερα

Για κατασκευές από το 1970 μέχρι 1983

Για κατασκευές από το 1960 μέχρι 1969

 

1,5%

2,5%

5,0%

Θύελλα, καταιγίδα, κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο, πλημμύρα και χαλάζι,

πλημμύρα από συσσωρεύσεις νερού, διαρροή ή υπερχείλιση νερού ή καυσίμων

5,0% με ελάχιστο €425
Κλοπή με παραβίαση 5% με ελάχιστο €200
Όλοι οι υπόλοιποι κίνδυνοι 5% με ελάχιστο €200

Προστασία του Ασφαλισμένου Ποσού

Το Ασφαλιστήριο της Εθνικής προνοεί την αναπροσαρμογή του Ασφαλισμένου Ποσού για το κτίριο και τα Μηχανήματα και Εξοπλισμό με την ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών ή άλλου κατάλληλου εναλλακτικού δείκτη και τα ασφάλιστρα ανανέωσης θα βασίζονται στο αναθεωρημένο ασφαλισμένο ποσό. Σημειώνεται ότι το Ασφαλισμένο Ποσό δε θα μειώνεται όταν ο δείκτης είναι κάτω από το μηδέν.

Επίσης σε περίπτωση Ζημιάς που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, το Ασφαλισμένο ποσό δεν θα μειωθεί με το ποσό μιας τέτοιας ζημιάς, νοουμένου ότι ο Ασφαλισμένος θα πληρώσει τα ανάλογα επιπρόσθετα ασφάλιστρα στο ποσό της ζημιάς από την ημερομηνία που έγινε η ζημιά μέχρι τη λήξη της περιόδου Ασφάλισης.

Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου

– Η γενική συμμόρφωση και τήρηση των ορών του Ασφαλιστηρίου

– Η πληρωμή των Ασφαλίστρων

– εφαρμογή λογικής επιμέλειας και φροντίδας για την καλή κατάσταση των κοινόκτητων οικοδομών και των μηχανημάτων και εξοπλισμού

– Η ενημέρωση της Εταιρίας για οποιαδήποτε μεταβολή του κινδύνου που σχετίζεται με:

 • Αλλαγή στη χρήση του διαμερίσματος ή στη χρήση των εφαπτομένων διαμερισμάτων
 • Όταν το διαμέρισμα παραμένει ακατοίκητο
 • Αλλαγή στο ασφαλισμένο ποσό
 • Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ασφαλισμένης περιουσίας, εκτός από νόμιμη κληρονομική διαδοχή
 • Αλλαγές που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα ζημιάς

Το Ασφαλιστήριο μπορεί να εκχωρηθεί;

Τα δικαιώματα του Ασφαλιστηρίου της Εθνικής, μπορούν να μεταβιβαστούν, εκχωρηθούν ή ενεχυριαστούν μετά από γραπτό αίτημα του Ασφαλισμένου και έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης από την Εταιρεία.

Για να βρείτε όλα τα Έγγραφα Πληροφοριών των Γενικών Ασφαλίσεων κάντε κλικ εδώ.