Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο των εταιριών Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ και Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ απαρτίζεται από τους:

Σταύρο Καραγρηγορίου

Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος (από 1/5/2024)

Ελευθέριο Βασιλείου

Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος (από 31/1/2013)

Χριστόδουλο Χριστοδούλου

Μη εκτελεστικό μέλος (από 30/8/2017)

Ανδρέα Θεοφάνους

Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος (από 13/3/2017)

Χριστόφορο Λούτσιο

Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος (από 23/4/2019)

Άντρη Καραϊσκάκη

Γραμματέας (από 31/1/2013)
Υποβολή Αναφορών ή Παρατηρήσεων

Η Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ και η Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ, για την ενίσχυση των μέτρων εταιρικής διακυβέρνησης και για τη διασφάλιση των υψηλότερων προτύπων δεοντολογίας, ηθικής και νόμιμης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, έχει υιοθετήσει διαδικασίες για την υποβολή αναφορών ή παρατηρήσεων από το Προσωπικό της και τους ενδιαφερόμενους τρίτους.

Οι αναφορές ή παρατηρήσεις αυτές, σχετίζονται κυρίως με παράτυπη δραστηριότητα ή δυσλειτουργία ή παράλειψη που σχετίζεται με αθέτηση εσωτερικών Πολιτικών, Διαδικασιών, Κανονισμών Δεοντολογίας και του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Οποιοδήποτε μέλος του Προσωπικού ή τρίτος μπορεί να δώσει πληροφορίες ανώνυμα στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο whistleblowing@ethnikiinsurance.com
 2. Μέσω ταχυδρομείου, στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στην ακόλουθη διεύθυνση:
  ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ
  Σε Προσοχή της: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  Ιφιγενείας 7, Στρόβολος 2007
  Λευκωσία
 3. Συμπληρώνοντας φόρμα, ανώνυμα, ανοίγοντας την πιο κάτω φόρμα:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι υποβαλλόμενες αναφορές υπόκεινται σε αυστηρά εμπιστευτική διαχείριση και υποβάλλονται σε έλεγχο ως προς την αξιοπιστία τους από κατάλληλα εκπαιδευμένα και εξουσιοδοτημένα Στελέχη της Εταιρίας που έχουν υποχρέωση εχεμύθειας.