Στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) γνωρίζουμε τις σύγχρονες ανάγκες των εργοδοτών και με γνώμονα την πολυετή τεχνογνωσία μας, προσφέρουμε την ιδανική λύση για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό.

Το πρόγραμμα ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη καλύπτει την νομική ευθύνη του ασφαλισμένου (ατόμου ή εταιρίας) για σωματικές βλάβες, απώλεια ζωής ή επαγγελματικές ασθένειες στους εργοδοτουμένους, που προήλθαν από ατύχημα κατά τη διάρκεια της εργοδότησης τους, στους τόπους εργασίας τους ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτελείτο η εργασία, κάτω από τις οδηγίες του εργοδότη τους. Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για κάθε εργοδότη, σύμφωνα με τον Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο, και προσφέρει αποζημίωση καθώς και νομικά έξοδα μέχρι το ποσό που έχει καθοριστεί στο συμφωνηθέν συμβόλαιο.

Βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη είναι η δυνατότητα επιλογής αυξημένου ορίου ασφάλισης πέραν του ελάχιστου καθορισμού από την νομοθεσία, για κάλυψη κάθε εργοδοτούμενου καθώς και η δυνατότητα κάλυψης εξωτερικού για υπαλλήλους που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Τα άτομα με οικιακό προσωπικό, καταστηματάρχες, ιδιοκτήτες εργοστασίων, ξενοδόχοι και άλλοι (επαγγελματίες, επιχειρηματίες και οργανισμοί) που απασχολούν άτομα για περισσότερες από 8 ώρες την εβδομάδα μπορούν να διασφαλιστούν από το πρόγραμμα ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη.

Οφέλη Προγράμματος
  • Καλύπτει την Νομική ευθύνη του εργοδότη για την καταβολή αποζημιώσεων, εξόδων, τόκων και δαπανών προς τον εργοδοτούμενο
  • Κάλυψη υπαλλήλων που εργάζονται στην Κύπρο και οπουδήποτε εκτός Κύπρου, αλλά μόνον όσον αφορά μόνιμους κάτοικους Κύπρου
  • Η κάλυψη αρχίζει με την αποδοχή του συμβολαίου χωρίς την πάροδο χρονικού πλαισίου
Ελάχιστα Όρια Κάλυψης

Το ελάχιστο ποσό για το οποίο είναι υποχρεωμένος ένας εργοδότης να ασφαλίσει την ευθύνη του, έναντι των εργοδοτουμένων του είναι:

Στα ελάχιστα όρια που αναφέρονται πιο πάνω, συμπεριλαμβάνονται έξοδα και τόκοι.

Όλα τα πιο πάνω όρια μπορούν να διαφοροποιηθούν εάν ο εργοδότης το επιθυμεί και νοείται ότι η διαφοροποίηση αυτή συνεπάγεται ανάλογη αύξηση στο ασφάλιστρο.

Σημαντική Σημείωση

Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο περιγραφή της κάλυψης που παρέχεται στα αντίστοιχα προγράμματα ασφάλισης. Το Ασφαλιστήριο και μόνο εκφράζει την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με ένα από τους ασφαλιστικούς μας διαμεσολαβητές ή απευθυνθείτε στα κεντρικά μας γραφεία στο τηλ. 22841000.