Επενδυτικά Ταμεία

Η Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) λειτουργεί σήμερα επτά ανεξάρτητα επενδυτικά ταμεία για σκοπούς υποστήριξης και διαχείρισης των ασφαλιστικών επενδυτικών της προγραμμάτων.

Το κάθε Εσωτερικό Επενδυτικό Ταμείο διαιρείται θεωρητικά σε μονάδες ίσης αξίας οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη λειτουργία των ασφαλιστικών επενδυτικών προγραμμάτων της Εταιρίας (τύπου unit-linked).

Η δυνατότητα σύνδεσης ενός Ασφαλιστικού Επενδυτικού Σχεδίου με ένα ή περισσότερα Επενδυτικά Ταμεία διέπετε από τους εκάστοτε κανονισμούς της Εταιρίας.

Τα Ταμεία δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα αλλά εσωτερικά επενδυτικά Ταμεία της Εταιρίας με τα δικά τους στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν τα ποσά που πιστώνονται σε αυτά από καιρό σε καιρό, μείον τα ποσά που αποσύρονται από αυτά. Τα συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού που απαρτίζουν το κάθε Ταμείο καθώς και το εισόδημα που απορρέει από αυτά αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας.

Η αξία των επενδύσεων του κάθε ταμείου μπορεί να αυξηθεί αλλά και να μειωθεί και οι αξίες εξαγοράς και λήξης να διαμορφωθούν ανάλογα. Προηγούμενες αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων της Εταιρίας δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να αποτελέσουν κριτήριο για μελλοντικές αποδόσεις.