Επενδυτικό Ταμείο Εθνική

Το Επενδυτικό Ταμείο Εθνικής επιδιώκει την επίτευξη υψηλής μακροπρόθεσμης απόδοσης από κεφαλαιουχικά και εισοδηματικά κέρδη αλλά και από υπεραξία επενδύσεων επιδιώκοντας τη μείωση του επενδυτικού κινδύνου μέσω κατάλληλης διασποράς των επενδύσεων του Χαρτοφυλακίου του.  Το ταμείο θεωρείται «Υψηλού» επενδυτικού κινδύνου.

Διευκρινίζεται ότι ο βαθμός επικινδυνότητας πιθανόν να καθορίζεται με διαφορετικά κριτήρια από Εταιρία σε Εταιρία κατά συνέπεια ο καθορισμός του γίνεται για σκοπούς σύγκρισης διαφορετικών ταμείων της ίδιας Εταιρίας.

Πίνακας Ενδεικτικής Σύνθεσης Χαρτοφυλακίου Ταμείων και Σημαντικών Πληροφοριών

Κατηγορία Επένδυσης Επενδυτικό Ταμείο Εθνική
Μετοχές 0 – 40%
Χρεόγραφα και Ομόλογα 0 – 60%
Τραπεζικές καταθέσεις 5 – 50%
Ακίνητη Περιουσία 0 – 15%
Δάνεια επί ασφαλιστηρίων 0%
Άλλες Επενδύσεις 0 – 40%
Βαθμός Επικινδυνότητας Υψηλός
Έξοδο Διαχείρισης Ταμείου-Σήμερα 1%
Μέγιστο Όριο Εξόδου Διαχείρισης 1.5%

Τηρουμένων των ποσοστιαίων αναλογιών που περιγράφονται πιο πάνω η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου των Ταμείων κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς τους στόχους. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει βραχυπρόθεσμα την επένδυση σε Τραπεζικές καταθέσεις και έντοκα γραμμάτια σε περίπτωση που θεωρεί ότι επικρατούν συνθήκες αστάθειας στις κεφαλαιαγορές. Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μείωσης του ποσοστού επενδύσεων σε μετοχές του Επενδυτικού Ταμείου Εθνικής σε περιπτώσεις όπου θεωρεί ότι συνθήκες αστάθειας των κεφαλαιαγορών επιβάλλουν ιδιαίτερα συντηρητικούς χειρισμούς στην επενδυτική πολιτική του Ταμείου.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να παρεκκλίνει βραχυπρόθεσμα από την προκαθορισμένη πολιτική όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι τέτοιες που απαιτούν μια διαφοροποιημένη πολιτική κατά την κρίση της Εταιρίας χωρίς όμως να επηρεάζεται η μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική.

 

Αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού του ταμείου

Η αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού των Ταμείων γίνεται κάθε Ημέρα Εκτίμησης η οποία ορίζεται τουλάχιστον μια φορά σε κάθε ημερολογιακό μήνα. Για την αποτίμηση αυτή θα χρησιμοποιούνται κοινά αποδεκτές μέθοδοι με στόχο την δικαιότερη αποτίμηση της αξίας των Ταμείων.

Γενικά για στοιχεία ενεργητικού εισηγμένα στο χρηματιστήριο ως βάση αποτίμησης θα χρησιμοποιείται η χαμηλότερη τιμή κλεισίματος των συναλλαγών κατά την Ημέρα Εκτίμησης ή την τελευταία διαθέσιμη αν δεν υπήρχαν συναλλαγές την ημέρα εκείνη. Για τις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος θα χρησιμοποιείται η τρέχουσα ή ονομαστική τους αξία πλέον οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την Ημέρα Εκτίμησης ενώ για τις υπόλοιπες επενδύσεις συμπεριλαμβανομένης και της ακίνητης ιδιοκτησίας θα λαμβάνεται υπόψη η δίκαιη και λογική αξία τους με βάση αντικειμενικές μεθόδους αποτίμησης αφού ληφθούν υπόψη τυχόν δικαιώματα ή άλλες υποχρεώσεις από τις σχετικές οικονομικές δοσοληψίες.