Νεο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης

Το Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης (New Guaranteed Return Fund) επιδιώκει την επίτευξη σχετικά υψηλής μακροπρόθεσμης απόδοσης από ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων σε αξίες με δυνατότητα επίτευξης κεφαλαιουχικών κερδών, καθώς επίσης και σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος (καταθέσεις σταθερού επιτοκίου και χρεόγραφα). Το ταμείο ακολουθεί συντηρητική επενδυτική πολιτική, αφού δεν μπορούν να επενδυθούν περισσότερα από 20% σε μετοχές και θεωρείται «Χαμηλού» επενδυτικού κινδύνου.

Διευκρινίζεται ότι ο βαθμός επικινδυνότητας πιθανόν να καθορίζεται με διαφορετικά κριτήρια από Εταιρεία σε Εταιρεία κατά συνέπεια ο καθορισμός του γίνεται για σκοπούς σύγκρισης διαφορετικών ταμείων της ίδιας Εταιρείας.

Πίνακας Ενδεικτικής Σύνθεσης Χαρτοφυλακίου Ταμείου και Σημαντικών Πληροφοριών

 Κατηγορία Επένδυσης Ποσοστό %
Μετοχές 0 – 20%
Χρεόγραφα και Ομόλογα 20 – 80%
Τραπεζικές καταθέσεις 10 – 50%
Ακίνητη Περιουσία 0 – 20%
Δάνεια επί ασφαλιστηρίων

Τηρουμένων των ποσοστιαίων αναλογιών που περιγράφονται πιο πάνω η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Ταμείου κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρεκκλίνει βραχυπρόθεσμα από την προκαθορισμένη πολιτική όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι τέτοιες που απαιτούν μια διαφοροποιημένη πολιτική κατά την κρίση της Εταιρείας, χωρίς όμως να επηρεάζεται η μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική.