Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης (ασφάλεια έναντι τρίτων) προνοεί ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες, θάνατο, απώλεια ζημιά ή καταστροφή σε περιουσία τρίτων που προκαλείται στους χώρους της εργασίας ή των υπό κατασκευή έργων της επιχείρησης, της οικοδομής ή τα υποστατικά του ασφαλισμένου τα οποία έχει στην κατοχή του ή εξασκεί σ΄αυτά σχετικό έλεγχο.

Σημαντική Σημείωση

Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο περιγραφή της κάλυψης που παρέχεται στα αντίστοιχα προγράμματα ασφάλισης. Το Ασφαλιστήριο και μόνο εκφράζει την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με ένα από τους ασφαλιστικούς μας διαμεσολαβητές ή απευθυνθείτε στα κεντρικά μας γραφεία στο τηλ. 22841000.