Προστασία Ζωής

H Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ, έχει την δυνατότητα να σας προσφέρει 5 εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα κάλυψης Ζωής και επιπλέον με την προσθήκη των Συμπληρωματικών Ωφελημάτων μπορείτε να ενισχύσετε ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα της επιλογής σας, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Με ένα σωστό σχεδιασμό σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς  μας συμβούλους, τα πιο πάνω προγράμματα μπορούν να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό προγραμματισμό για εσάς και την οικογένεια σας.

Είδη ασφαλιστικών προγραμμάτων για επιλογή:

Η Απλή Ασφάλεια Ζωής ή αλλιώς Απλή Πρόσκαιρη Ασφάλεια (Term Insurance) είναι μία παραδοσιακή ασφάλιση που σκοπό έχει την εξασφάλιση των δικαιούχων σε περίπτωση απώλειας της ζωής.  Σε περίπτωση που η απώλεια της ζωής του ασφαλισμένου, οι δικαιούχοι του ή οι νόμιμοι κληρονόμοι του θα λάβουν το ποσό του κεφαλαίου ασφάλισης.  Στην περίπτωση που το συμβόλαιο λήξει δεν θα υπάρξει καταβολή οποιουδήποτε κεφαλαίου καθότι το συμβόλαιο αυτό δεν δημιουργεί αξίες εξαγοράς.

Η Απλή Ανανεώσιμη Ασφάλεια Ζωής ή αλλιώς Απλή Ανανεώσιμη Πρόσκαιρη Ασφάλεια (Renewable Term Insurance) όπως το καθορίζει και ο τίτλος της είναι μία απλή ασφάλιση που δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο της, όταν λήξει η ασφαλισμένη περίοδος, να μπορεί να ανανεώσει την κάλυψη του για περίοδο ίση ή μικρότερη από την αρχική ασφάλεια.  Αυτό ισχύει νοουμένου ότι ο κάτοχος της δεν θα υπερβαίνει την ηλικία των 70 και παράλληλα δεν απαιτείται εκ νέου η απόδειξη της ασφαλισιμότητας του.

Η Απλή Μετατρέψιμη Ασφάλεια Ζωής ή Απλή Μετατρέψιμη Πρόσκαιρη Ασφάλεια (Convertible Term Insurance) είναι το πρόγραμμα που δίνει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη της ασφάλειας πριν από τη λήξη της, να συνάψει άλλο τύπου ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ζωής με την Εταιρεία μας με βάση τους κανονισμούς και ασφάλιστρα που θα ισχύουν κατά την μετατροπή της χωρίς να προσκομίσει απόδειξη ασφαλισιμότητας του και για ασφαλισμένο κεφάλαιο μέχρι αυτό που είχε από την αρχή της σύναψης του προγράμματος.

Η Απλή Ανανεώσιμη ή /και Μετατρέψιμη Ασφάλεια Ζωής είναι το πρόγραμμα ασφάλισης που δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο του, να εξασκήσει την επιλογή πριν από τη λήξη της ασφαλισμένης περιόδου και είτε να προχωρήσει σε ανανέωση του σχεδίου είτε να το μετατρέψει σε ένα από τα άλλα σχέδια που προσφέρουμε.

Η Απλή Μειούμενη Ασφάλεια Ζωής είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα που δίνει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της ασφαλισμένης περιόδου, σε περίπτωση θανάτου του κατόχου του να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι του με το εκάστοτε ασφαλισμένο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο έτος εντός του οποίου επήλθε ο θάνατος, όπως αυτό αναγράφεται στον πίνακα μειούμενης κατ’ έτος ασφάλισης του συμβολαίου.

Κατά κύριο λόγο το πρόγραμμα της Απλής Μειούμενης Ασφάλειας Ζωής απευθύνεται τις ομάδες ατόμων που έχουν αυξημένες υποχρεώσεις οι οποίες μειώνονται με την πάροδο των ετών όπως π.χ. αποπληρωμή στεγαστικών δανείων, επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων, για πιστωτικές κάρτες κ.α.

Σημαντική Σημείωση για κάθε σχέδιο:

Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο απλή περιγραφή των αντίστοιχων συμβολαίων. Το ασφαλιστήριο και το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο και μόνο εκφράζουν τον τρόπο παροχής της ασφαλιστικής κάλυψης και τις εξαιρέσεις αυτής. Για το λόγο αυτό, πριν αγοράσετε οποιαδήποτε ασφάλιση, σας προτρέπουμε να ζητήσετε τα σχετικά έγγραφα από τα υποκαταστήματα μας ή τους ασφαλιστικούς μας αντιπροσώπους και αφού τα μελετήσετε, να βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούν πλήρως τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Γενικά χαρακτηριστικά όλων των πιο πάνω προγραμμάτων μας:

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο σχέδιο έχουν άτομα ηλικίας 18-65 χρονών
 • Ελάχιστη μηνιαία καταβολή βασικού ασφαλίστρου €12
 • Ελάχιστη διάρκεια σχεδίου τα 5 χρόνια

Επιλογή οποιουδήποτε Συμπληρωματικού Ωφελήματος από τα πιο κάτω

 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων (Α.Π.Α.)
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Μ.Ο.Α.)
 • Θάνατος από Ατύχημα (Θ.Α.)
 • Ασφάλεια Σοβαρών Ασθενειών (Α.Σ.Α.)
 • Θάνατος από Ατύχημα και Ανικανότητα (Θ.Α.Α.)
 • Ιατρικά Έξοδα από Ατύχημα (Ι.Ε.)
 • Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (Π.Ο.Α.)
 • Ασφάλεια Εισοδήματος (Α.Ε.)