Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ και η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ (εφεξής «Οι Εταιρίες») δεσμεύονται να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (GDPR), τον Νόμο 125(Ι)/2018 καθώς και κάθε παράγωγο δίκαιο/γνωμοδοτήσεις/αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σχετική νομοθεσία.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Οι Εταιρίες επεξεργάζονται:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ), όπως είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης, τα δεδομένα επικοινωνίας, τα δεδομένα πληρωμής, τα δεδομένα ασφάλισης που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής ή άλλης σύμβασης, ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) όπως οι πληροφορίες που αφορούν την υγεία (φυσική κατάσταση, τυχόν ανικανότητες και αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό, χορήγηση φαρμάκων κ.λπ.), οι πληροφορίες σε σχέση με την οικονομική / περιουσιακή κατάσταση και τους επενδυτικούς/ αποταμιευτικούς στόχους σας, τα δεδομένα που αφορούν την οδηγική σας συμπεριφορά στην ασφάλιση αυτοκινήτου κλπ.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται στο δικτυακό μας τόπο και εξαρτώνται από το εκάστοτε αίτημα του επισκέπτη/χρήστη. Πλέον των παραπάνω, μπορεί να είναι και βιογραφικό σημείωμα, σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με τις Εταιρίες. Κατά περίπτωση και ανάλογα με τη υποβαλλόμενο αίτημα προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη/χρήστη.

Δεδομένα αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες: διεύθυνση IP, Cookies, πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή (Browser), δεδομένα συσκευής κλπ, τα οποία δε σας ταυτοποιούν άμεσα.

Από πού συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα:

  • Κατά την υποβολή προσφοράς ή αίτησης ασφάλισης, αίτησης τροποποίησης/μετατροπής/ ακύρωσης/εξαγοράς, αίτησης λήψης ασφαλιστικής παροχής, αίτησης συμμετοχής σε ομαδική ασφάλιση, αναγγελία ζημιάς.
  • Μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων/συνεργατών μας (π.χ. πραγματογνώμονες),
  • Μέσω συμβεβλημένων παρόχων υπηρεσιών (π.χ. νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα),
  • Από τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων,
  • Από τους επισκέπτες των γραφείων της Εταιρίας, για τη χορήγηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους στο Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού (Covid-19).
  • Πριν ή κατά την υποβολή αίτησης εργοδότησης ή συνεργασίας.

Σκοπός της επεξεργασίας

Περιγράφουμε παρακάτω τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιες νομικές βάσεις στηρίζουμε την επεξεργασία. Περιγράφουμε επίσης, ποια είναι τα έννομα συμφέροντά μας, κατά περίπτωση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερους από έναν νομικούς λόγους. Εάν επιθυμείτε να λάβετε διευκρινίσεις για τον εκάστοτε νομικό λόγο στον οποίο βασιζόμαστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στις περιπτώσεις που στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφουμε περισσότερους από έναν λόγους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σκοπός/Δραστηριότητα Για να εκδώσουμε προσφορά ασφάλισης ή για να συμμετάσχουμε σε διαγωνισμό ασφάλισης
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
(γ) ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων υγείας
Νομική βάση Αναγκαία για τη σύναψη σύμβασης
Σκοπός/Δραστηριότητα Για να διενεργήσουμε προασφαλιστικό έλεγχο, να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο στο πλαίσιο ασφαλιστικής σύμβασης, να καθορίσουμε τους γενικούς και ειδικούς όρους, το ανάλογο ασφάλιστρο και να διαχειριστούμε εν γένει την ασφαλιστική σύμβαση
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
(γ) γενικές πληροφορίες
(δ) ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων υγείας στον Κλάδο Ζωής
Νομική βάση (α)Αναγκαία για την ικανοποίηση έννομου συμφέροντος
(β)Βάσει συγκατάθεσης
Σκοπός/Δραστηριότητα Για να συνάψουμε ασφαλιστική ή άλλη σύμβαση
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
(γ) δεδομένα ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων υγείας στον Κλάδο Ζωής
Νομική βάση (α) Αναγκαία για τη σύναψη σύμβασης
(β)Βάσει συγκατάθεσης
Σκοπός/Δραστηριότητα Για να ικανοποιήσουμε αίτημα τροποποίησης/μετατροπής/ακύρωσης, εξαγοράς, λήψης ασφαλιστικής παροχής (αποζημίωση, περιοδική καταβολή/σύνταξη)
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
(γ) ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων υγείας στον Κλάδο Ζωής
(δ) πληρωμής
Νομική βάση (α)Απαραίτητα για την εξέταση αιτήματος και εκτέλεση όρων ασφαλιστικής σύμβασης
(β)Βάσει συγκατάθεσης
Σκοπός/Δραστηριότητα Για να εκδώσουμε για λογαριασμό σας πράσινη κάρτα
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
(γ) ασφάλισης
Νομική βάση Απαραίτητα για την εκτέλεση όρων ασφαλιστικής σύμβασης
Σκοπός/Δραστηριότητα Για να επεξεργαστούμε και να παραδώσουμε το συμβόλαιό σας, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών:

(α) διαχείρισης πληρωμών ασφαλίστρων
(β) συλλογής και ανάκτησης χρηματικών ποσών που οφείλονται σε εμάς
(γ) επιστροφής ασφαλίστρων

Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
(γ) οικονομικά
(δ) συναλλαγής
Νομική βάση (α) Αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης
(β)Αναγκαία για ικανοποίηση έννομων συμφερόντων (ανάκτηση οφειλών σε εμάς)
Σκοπός/Δραστηριότητα Για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας σε σχέση με την αναγγελία ζημιάς
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
(γ) ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων υγείας σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών
(δ) ασφαλιστικής απαίτησης
Νομική βάση (α) Αναγκαία για την εκτέλεση όρων σύμβασης
(β) Αναγκαία για την ικανοποίηση έννομου συμφέροντος
(γ) Βάσει συγκατάθεσης για τον ανωτέρω σκοπό(δ) Αναγκαία για την αποτροπή απάτης
Σκοπός/Δραστηριότητα Για να προβούμε σε διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ή ιατρικής εξέτασης, σε συνέχεια αναγγελίας ζημιάς
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτότητα εμπλεκομένων
(β) ταυτότητα μαρτύρων
(γ) δεδομένα υγείας, σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών
(δ) ασφάλισης
(ε) ασφαλιστικής απαίτησης
Νομική βάση (α) Αναγκαία για την ικανοποίηση έννομου συμφέροντος
(β) Βάσει συγκατάθεσης
Σκοπός/Δραστηριότητα Για να διαχειριστούμε αίτημα/παράπονο
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
(γ) ασφάλισης
(δ) βιογραφικό σημείωμα
Νομική βάση (α) Αναγκαία για την Ικανοποίηση έννομου συμφέροντος
(β) Αναγκαία για την εκτέλεση όρων σύμβασης
(γ) Απαραίτητα για νομική υποχρέωση προς αρμόδιες Αρχές
Σκοπός/Δραστηριότητα Για την προώθηση προϊόντων μας σε εσάς, μόνο εφόσον έχετε ρητά δηλώσει ότι επιθυμείτε να είστε αποδέκτες προωθητικών ενεργειών, έχοντας συμπληρώσει το αντίστοιχο κουτάκι στην ιστοσελίδα μας ή στο έντυπο συγκατάθεσης.
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
(γ) καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων (εφόσον γίνει καταγραφή θα ενημερωθείτε σχετικά κατά την έναρξη της κλήσης)
(δ) προτίμησης marketing
Νομική βάση (α) Αναγκαία για τη συμμόρφωση με τον νόμο περί προστασίας του Καταναλωτή, τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004) όπως τροποποιήθηκε ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

(β) Βάσει συγκατάθεσης (Δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας αυτής, αποστέλλοντας το αντίστοιχο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@ethnikiinsurance.com.)

Σκοπός/Δραστηριότητα Για να διαχειριστούμε τη σχέση μας με εσάς, συμπεριλαμβανομένων:

(α) Ενημερώσεων για αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις ή της δήλωσης απορρήτου
(β) Να σας ζητήσουμε να κάνετε κριτική ή να πάρετε μέρος σε μια έρευνα

Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
(γ) ασφάλισης
(δ) καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων (εφόσον γίνει καταγραφή θα ενημερωθείτε σχετικά κατά την έναρξη της κλήσης)
Νομική βάση (α) Αναγκαία για τη σύναψη σύμβασης
(β) Αναγκαίο για συμμόρφωση προς μια νομική υποχρέωση
(γ) Αναγκαίο για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας (ενημέρωση των αρχείων μας και εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα / υπηρεσίες μας)
Σκοπός/Δραστηριότητα Για να σας δώσουμε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε μια κλήρωση, έναν διαγωνισμό ή για να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
Νομική βάση (α) Αναγκαία για σύναψη σύμβασης με εσάς
(β) Αναγκαίο για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας (εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα / υπηρεσίες μας και για ανάπτυξή τους)
(γ) Βάσει συγκατάθεσης
Σκοπός/Δραστηριότητα Για να διευθύνουμε και να προστατεύσουμε την επιχείρηση και τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών, της συντήρησης του συστήματος, της υποστήριξης, της σύνταξης αναφορών και της τήρησης δεδομένων)
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
(γ) αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Νομική βάση (α) Αναγκαίο για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας (τη διαχείριση της επιχείρησής μας, την παροχή υπηρεσιών διοίκησης και τεχνολογίας πληροφορικής, της ασφάλειας των δικτύων, της αποτροπής απάτης και στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης ή αναδιοργάνωσης του ομίλου στον οποίο ανήκουν οι Εταιρίες)

(β) Αναγκαίο για συμμόρφωση προς μια νομική υποχρέωση

Σκοπός/Δραστηριότητα Για τη διασφάλιση σωστής εξυπηρέτησης προς όλους τους ασφαλισμένους μας, για την εξεύρεση τρόπων βελτιστοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών της Εταιρίας και αποτροπή απάτης σε βάρος της Εταιρίας.
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
(γ) ασφάλισης
Νομική βάση Αναγκαίο για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας
Σκοπός/Δραστηριότητα Για να εξατομικεύσουμε το ασφαλιστικό προϊόν που θα σας προτείνουμε
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
(γ) γενικές πληροφορίες
(δ) οικονομικά
(ε) ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων υγείας στον Κλάδο Ζωής
Νομική βάση (α) Αναγκαία για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας
(β) Αναγκαία για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για τη διανομή (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων
Σκοπός/Δραστηριότητα Για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
(γ) οικονομικά
Νομική βάση Αναγκαία για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Σκοπός/Δραστηριότητα Για την ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών στον φορολογικό τομέα με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
(γ) οικονομικά
Νομική βάση (α) Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για την ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών στον φορολογικό τομέα
(β) Βάσει συγκατάθεσης
Σκοπός/Δραστηριότητα Για τη διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων, καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών
Τύπος Δεδομένων Ταυτοποίησης
Νομική βάση Αναγκαία για την ικανοποίηση έννομου συμφέροντος
Σκοπός/Δραστηριότητα Για την ικανοποίηση αιτήματος από δημόσιες / δικαστικές αρχές/ανεξάρτητες αρχές, ασφαλιστικά ταμεία ή την εποπτική αρχή (Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών) κλπ
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) γενικές πληροφορίες
(γ) ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων υγείας
Νομική βάση (α) Αναγκαία για την προάσπιση νόμιμων δικαιωμάτων, εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων
(β) Βάσει συγκατάθεσης
Σκοπός/Δραστηριότητα Για να διαχειριστούμε υποβολή αίτησης συνεργασίας που υποβάλλετε στον ιστότοπό μας
Τύπος Δεδομένων (α) ταυτοποίησης
(β) επικοινωνίας
(γ) βιογραφικό σημείωμα
(δ) άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν τη φόρμα αίτησης για αποστολή βιογραφικού
Νομική βάση (α) Βάσει συγκατάθεσης
(β) Αναγκαία για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας
(γ) Αναγκαία για την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων

Συνδέσεις τρίτων

Σε περίπτωση διόδευσης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού μας τόπου σε διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι Εταιρίες δεν ευθύνονται για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Ποιοι είναι οι Αποδέκτες ή/και Εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων σας

Τα δεδομένα σας, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισής σας, θα τύχουν επεξεργασίας από τα τμήματα που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για την λειτουργία του συμβολαίου σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας και για την αποζημίωσή σας, όπως επίσης και από άλλα τμήματα στο πλαίσιο άσκησης των νομίμων λειτουργιών τους (ενδεικτικά Αναλογιστές, Νομική Υπηρεσία, Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνων, Κανονιστική Συμμόρφωση). Επίσης τα δεδομένα σας, στα πλαίσια της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την παροχή των υπηρεσιών/καλύψεων που προβλέπει η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να διαβιβασθούν στη μητρική εταιρία ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου στον οποίο ανήκουμε, σε συνεργαζόμενους με τις Εταιρίες παρόχους όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τράπεζες που ενεργούν ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αντασφαλιστές, συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες για την παροχή της κάλυψης, εισπράκτορες ή εταιρίες είσπραξης ασφαλίστρων, συνεργαζόμενες εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, πραγματογνώμονες, ερευνητές, δικηγόρους, συνεργαζόμενα/ες νοσοκομεία, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, εταιρίες παροχής υπηρεσιών υγείας, εταιρίες παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών υγείας, ιατρούς, εταιρίες παροχής επείγουσας μεταφοράς/αερομεταφοράς/διακομιδής, εταιρίες παροχής δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης, τυχόν συνεργαζόμενες εταιρίες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, συνεργαζόμενες εταιρίες πληροφορικής, συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, οργάνωσης και παράδοσης εντύπων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι συνεργαζόμενοι με τις Εταιρίες οφείλουν να ενεργούν μόνον κατ’ εντολή τους και να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό καθώς δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Επίσης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, σε  δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία, σε δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων των Εταιριών.

Επιπλέον, οι Εταιρίες στα πλαίσια συμμόρφωσής της με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική  νομοθεσία (π.χ. FATCA, CRS κλπ) υποχρεούνται, μόνο εφόσον εμπίπτετε στο πεδίο εφαρμογής αυτής, να προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της ταυτοποίησής σας ως προσώπου υπαγόμενου στη νομοθεσία των Η.Π.Α. για τη “Φορολογική Συμμόρφωση των Λογαριασμών της Αλλοδαπής» (FATCA) ή στις ανωτέρω διεθνείς, ευρωπαϊκές και κυπριακές νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανωτέρω νομοθεσία, των οποίων αποδέκτης είναι η αρμόδια Αρχή.

Ειδικά στις ασφαλίσεις του κλάδου αυτοκινήτου, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβασθούν σε συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής οδικής βοήθειας, εταιρίες παροχής επείγουσας τεχνικής βοήθειας και συνεργατών αυτών, σε ερευνητές τροχαίων ατυχημάτων, εταιρίες τεχνικών υπηρεσιών οχημάτων, εταιρίες διαχείρισης υπολειμματικών αξιών ζημιωθέντων οχημάτων, στο Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων (ΤΑΜΟ), στην Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσης και Μη Αποδεκτών Κινδύνων, στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), στην Αστυνομία, στον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς προστασίας της ασφαλιστικής αγοράς και αποφυγής της ασφαλιστικής απάτης.

Όσον αφορά απλά προσωπικά δεδομένα σε συμβάσεις του κλάδου πυρός, ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής επείγουσας τεχνικής βοήθειας.

Σε περίπτωση που απαιτείται διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ, για την εκτέλεση σύμβασης, τότε θα λαμβάνονται κατάλληλες εγγυήσεις, βάσει των άρθρων 44-50 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Ειδικότερα, σε περίπτωση διαβίβασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, τότε θα τηρούνται επιπλέον οι απαιτήσεις του άρθρου 17 του Νόμου 125 (Ι)/2018.

Ποιος είναι ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Οι Εταιρίες θα τηρούν και θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση, τόσο σε έγχαρτη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας.

Επίσης, η Εταιρία θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας και μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί μεταξύ μας δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας θα τηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Ειδικά σχετικά με το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην υγεία του υποκειμένου των δεδομένων αυτό δεν θα υπερβαίνει τα 15 έτη μετά τον θάνατο του ή 15 έτη μετά την τελευταία καταχώρηση δεδομένων που το αφορούν στο σύστημα αρχειοθέτησης των Εταιριών μας. Το εν λόγω χρονικό διάστημα ισχύει δεδομένου ότι, δεν υφίστανται οποιεσδήποτε οικονομικές/νομικές ή και άλλες εκκρεμότητες ή διαφορές μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και των Εταιριών μας.

Επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς

Οι Εταιρίες συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου στον οποίο ανήκουν, ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκ μέρους τους, μόνο υπό την προϋπόθεση ρητής συναινέσεως από τα υποκείμενα των δεδομένων. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας υφίσταται το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτήν μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@ethnikiinsurance.com.

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Οι Εταιρίες, συμμορφούμενες με τις σχετικές διατάξεις του νέου Κανονισμού σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς θεωρούν ότι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών ή/και υποψηφίων πελατών τους αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης των εταιρικών πληροφοριών. Για το λόγο αυτό λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλισμένα και προστατευμένα από απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις μας

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Μπορείτε να ασκήσετε:
i) το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
ii) το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων,
iii) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί,
iv) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών,
v) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
vi) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

  • με αποστολή e-mail στη διεύθυνση info@ethnikiinsurance.com, επισυνάπτοντας την αντίστοιχη φόρμα άσκησης δικαιώματος που θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.ethnikiinsurance.com/useful_documents/
  • με αποστολή σχετικής επιστολής, με την ένδειξη “GDPR”, προς “ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ” ή “ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ”, Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία, εσωκλείοντας την αντίστοιχη φόρμα άσκησης δικαιώματος που θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.ethnikiinsurance.com/useful_documents/

Τα δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, εκτός και αν λόγω επανάληψης επιφέρουν διαχειριστικό κόστος για την Εταιρία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 22 841000.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την εξέταση του αιτήματός σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Επίσης, επισημαίνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων σας που έχουν συλλεγεί για τους σκοπούς της σύμβασης ασφάλισης. Ωστόσο, σας δηλώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσή σας όπως και η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, ισοδυναμεί με καταγγελία της σύμβασης από πλευράς σας και θα έχει ως συνέπεια την διακοπή και τη λήξη της μεταξύ μας σύμβασης ασφάλισης και τη μη κάλυψή σας δεδομένου ότι καμία σύμβαση ασφάλισης δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του λήπτη της ασφάλισης ή /και του ασφαλισμένου ή/και του δικαιούχου του ασφαλίσματος.

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dataprotection.gov.cy

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία

Ταχυδρομική Θυρίδα 23378, 1682 Λευκωσία

Τηλεφωνικό Κέντρο: +357 22818456

Fax: +357 22304565

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: commissioner@dataprotection.gov.cy

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφορικά με το GDPR, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στο e-mail: dpo@ethnikiinsurance.com