Επαγγελματική Ευθύνη

Με εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα η Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) προστατεύει το σύγχρονο επαγγελματία σε σχέση με την ευθύνη του προς τρίτους από ενέργειες ή παραλείψεις τόσο του ίδιου όσο και των συνεργατών του κατά την άσκηση της δραστηριότητας του.

Δικηγόροι, Λογιστές, Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες αλλά και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών μπορούν να βρουν το κατάλληλο πρόγραμμα για την προστασία της επαγγελματικής τους ζωής.

Σημαντική Σημείωση

Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο περιγραφή της κάλυψης που παρέχεται στα αντίστοιχα προγράμματα ασφάλισης. Το Ασφαλιστήριο και μόνο εκφράζει την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με ένα από τους ασφαλιστικούς μας διαμεσολαβητές ή απευθυνθείτε στα κεντρικά μας γραφεία στο τηλ. 22841000.